Periaatteet


Vuonna 2007 uudistetussa periaatejulistuksessaan Suomen Rauhanliitto pitää keskeisinä seuraavia päämääriä. Niiden toteuttamisessa avainasemassa ovat hallitukset, mutta ne toteutuvat vain valistuneen yleisen mielipiteen, aktiivisen kansalaistoiminnan ja määrätietoisen vaikuttamisen avulla.

 

  • Maailman kaikkien ihmisten ihmisarvoa kunnioitetaan. Jokaiselle taataan YK:n ihmisoikeuksien julistuksen ja ihmisoikeussopimusten mukaiset vapaudet ja oikeudet.
  • YK:n peruskirjan mukaista kansainvälistä oikeusjärjestystä noudatetaan kaikissa kansainvälisissä suhteissa.
  • Yksilön oikeutta kieltäytyä tappamasta kunnioitetaan.
  • Kansakuntien välillä ja niiden sisällä edistetään taloudellista ja sosiaalista tasa-arvoa. Tämä tavoite ohjaa etenkin maailmankaupan pelisääntöjä luovia järjestöjä ja kehitysyhteistyötä.
  • Valtioiden väliset yhteistyösuhteet rakennetaan keskinäisen riippuvuuden ja tasa-arvon tunnustamisen perustalle. Taloudellisille ja sotilaallisille altaresursseille perustuvat ylivaltapyrkimykset hylätään.
  • Kansakuntien ja ryhmien väliset konfliktit ratkaistaan turvautumatta väkivaltaan. Kansainvälisen yhteisön kykyä ja tietotaitoa edistetään paikallisten konfliktien ennalta ehkäisemisessä ja väkivallattomassa rauhanturvatoiminnassa.
  • Kansainvälinen kriisinhallinta ymmärretään aina ensisijaisesti siviilikriisinhallinnaksi. Alueellisten järjestöjen kriisinhallintaoperaatiot suoritetaan aina yhteisymmärryksessä YK:n kanssa sen peruskirjaa ja ihmisoikeusnormeja noudattaen.
  • Joukkotuhoaseiden, kuten ydinaseen, täydellinen ja tehokas kielto toteutetaan välittömästi.
  • Yleistä aseidenriisuntaa ja aseviennin kieltoa edistetään tehokkaasti. Armeijoihin ja niiden varusteluun sidottuja resursseja vapautetaan konfliktien ennalta hkäisyyn ja rauhanturvatoimintaan sekä kehityksen ja inhimillisen turvallisuuden edistämiseen.
  • YK:ta ja YK:n periaatteiden mukaisesti toimivia alueellisia kansainvälisiä yhteistyörakenteita vahvistetaan.

 

Rauhanliiton periaateohjelman löydät kokonaisuudessaan pdf-liitteenä.

LiiteKoko
Rauhanliiton periaatejulistus 2007.pdf63.86 Kt