Fredsförbundet till ministrarna: Hålla kvar fredspengarna åtminstone på 2018 års nivå

I Undervisnings- och kulturministeriets förslag inför budgetmanglingen i slutet av augusti föreslås att  verksamhetsstödet till riksomfattande fredsorganisationer i statsbudgeten för 2019 skulle bara vara 300 000 euro. Det skulle innebära en radikal nedskärning av stödet med nästan 30 procent, från detta års anslag på 410 000 euro. Fredsarbetets takorganisation Finland Fredsförbund har riktat ett brev till ministrarna med en vädjan att hålla kvar understöden åtminstone på 2018 års nivå.

Fredsorganisationerna bedriver fredsfostran i samarbete med skolor och stöder en mångstämmig medborgardiskussion kring Finlands säkerhetspolitiska val och utrikespolitiska linjedragningar. För detta ändamål producerar organisationerna analyser och material om fredsfrågor, upprustning och nedrustning samt många andra ämnen inom säkerhetspolitiken. Arbetet kräver bred sakkunskap och även internationellt kunnande och kontakter.

Understöden till fredsarbete har skurits ned redan i flera års tid. Den minskade finansieringen har dels lett till inskränkningar i verksamheten, dels också minskat antalet stödmottagande organisationer och verksamhetsgrupper. Medan stöd år 2013 delades ut till 23 mottagare har stödmottagarnas antal på fem år sjunkit till färre än en tredjedel.

I sitt budgetbetänkande år 2016 framhöll riksdagens finansutskott, då stöden till medborgarorganisationer – däribland för fredsarbete – hade behandlats, att ”utskottet ser det som viktigt att man i rambeslutet 2017 tar sikte på en hållbar lösning på finansieringen av stöden till organisationer”. I stället för ”en hållbar lösning” har stöden till fredsarbete efter detta skurits ned upprepade gånger. Många fredsorganisationer har blivit helt utan stöd och de återstående har tvingats minska på verksamheten. En ny nedskärning skulle innebära en direkt nedskärning av fredsarbetets grundfunktioner.