– 11.1.2021

Opettaja, varaa ryhmällesi globaalikasvatuksen etäpajat!

Piirroskuvassa kaksi värikkäisiin vaatteisiin pukeutunutta lasta katsoo kameraan. Huivipäinen tyttö pitelee rauhanmerkkilippua ja pienempi lapsi heiluttaa kättään.

Rauhankoulun maksuttomat globaalikasvatuksen työpajat ovat nyt varattavissa kevättalvelle 2021! Talven pajat pidetään koronatilanteen vuoksi pääsääntöisesti etäyhteyksin. Pajat tukevat opetussuunnitelmien mukaista globaalikasvatusta sekä laaja-alaista osaamista.

Koronatilanteen helpottuessa tarjoamme myös lähiopetuksena tai ulkona turvavälein pidettäviä pajoja Turussa, Tampereella ja pääkaupunkiseudulla. Etäyhteyksin pajoja toteutetaan eri puolilla Suomea.

Rauhankoulun työpajat on suunnattu peruskoulun 5.-9. luokille ja toisen asteen opiskelijoille. Ne käsittelevät globaalia vastuuta ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Agenda 2030). Tarinallisuuden ja osallistavien menetelmien avulla harjoitellaan maailmankansalaisuuteen ja kestävään tulevaisuuteen tähtääviä taitoja kuten erilaisten näkökulmien ottamista, neuvottelua ja vaikuttamisen taitoja.

Työpajan teemat ja työskentelytavat kytkeytyvät luontevasti esimerkiksi äidinkielen ja kirjallisuuden, yhteiskuntaopin, maantiedon, filosofian, uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetustavoitteisiin ja -sisältöihin.

Etäpajojen toteutus

Talvikaudella pajat pidetään pääsääntöisesti etäyhteyksin. Opettaja ja oppilaat voivat olla luokkatilassa tai etäopetuksessa ja Rauhankoulun ohjaajat ovat etäsovellusten välityksellä yhteydessä luokkaan. Tarjoamme selkeät tekniset ohjeet, jotta etäopetus sujuu hyvin.

Etäpajan kesto on kaksi oppituntia. Vierailu toteutetaan koulunne alustan välityksellä (Teams/ Meet). Osallistumisen tukena hyödynnetään yläkoululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden kanssa Kahoot!- ja Mentimeter-sovelluksia. Paja sisältää ryhmätyöskentelyä, keskusteluja, tarinallisuutta ja tiedollisia osuuksia.

Alakoulun 5.-6. luokkien pajat ovat toiminnallisia – ohjaajan lyhyet puheenvuorot rytmittyvät osallistavien tehtävien väliin. Monipuolisten työtapojen avulla opitaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteista, pohditaan omaa suhdetta kestävään kehitykseen ja ideoidaan arjen tekoja kestävän kehityksen puolesta.

Globaalikasvatuksen työpajojen sisältö

Rauhankoulun pajat räätälöidään kunkin ikäryhmän mukaan.

  • Lukioryhmien työpajat tukevat LOPS2019 laaja-alaista osaamista, erityisesti eettisyyttä, vuorovaikutusosaamista, yhteiskunnallista osaamista sekä globaaliosaamista.
  • Peruskoulun 5.-9. luokkien pajat tukevat perusopetuksen opetussuunnitelman (POPS2014) tavoitteita.

Opiskelijat saavat mahdollisuuden tutkia ja harjoitella maailmankansalaisen taitoja ja etiikkaa YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:n mukaisesti.

Rauhankoulu kannustaa osallistujia kriittiseen ajatteluun, erilaisten näkemysten väliseen neuvotteluun sekä luovaan ongelmanratkaisuun. Oppijoita ohjataan vaateteollisuuteen liittyvän esimerkin kautta pohtimaan globaalia keskinäisriippuvuutta, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta.

Työpajan aikana osallistujia ohjataan ymmärtämään, miten omat valinnat ja teot kytkeytyvät globaalin keskinäisriippuvuuden kautta yhteisöjen, yhteiskunnan ja luonnon hyvinvointiin sekä vastuulliseen maailmankansalaisuuteen. Tavoitteena on, että nuoret rohkaistuvat toimimaan eettisesti kestävien ratkaisujen puolesta sekä oman arjen että yhteiskunnan tasolla, sekä saavat mahdollisuuksia ratkaisujen yhdessä ideointiin.

Varaa nyt Rauhankoulua ryhmällesi kevättalvelle!

Rauhankoulun varaukset voi tehdä

  • Puhelimitse: 050 597 9629
  • tai sähköpostitse: rauhankoulu@rauhanliitto.fi.

Rauhankoulu on Suomen Rauhanliiton toimintamuoto. Lukuvuonna 2020-21 Rauhankoulun toimintakokonaisuudet toteutetaan ulkoministeriön globaalikasvatustuella. Toiminta on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.