– 2.12.2020

Rauhankoulun virtuaaliset kouluvierailut välittävät luokkaan osallistavaa globaalikasvatusta

Rauhankoulun piirroskuvassa on neljä iloista lasta ja nuorta

Rauhankoulu on huhtikuusta alkaen kehittänyt korona-aikaan soveltuvien ulkopajojen rinnalle verkkovälitteisesti toteutettavia hybridi- ja etäpajoja. Hybridi- ja etäpajoja on kuluvan syksyn aikana pilotoitu koululaisryhmien kanssa Tampereella, Helsingissä ja Turussa.

Globaalikasvatuksen sisällöistä on räätälöity omat versionsa ala- ja yläkouluille sekä toisen asteen oppilaitoksiin lukioon ja ammatilliseen opetukseen. Rauhankoulu on lisäksi toteuttanut globaalikasvatuksen etäkoulutuksia opetus- ja kasvatusalan opiskelijoille.

Opettajalle hybridipajaan liittyvä tekninen toteutus on tehty mahdollisimman helpoksi: kouluvierailijat toimivat opettajalle tutulla alustalla ja materiaalit on luokan saatavilla näytönjaon ja kännykällä toimivien sovellusten avulla.

“Etäyhteyksin toteutettavissa kouluvierailuissa on myönteistä, että pystymme nyt tarjoamaan Rauhankoulun työpajoja entistä laajemmalle alueelle – myös yliopistokaupunkien ulkopuolelle”, kertoo globaalikasvatuksen asiantuntija Annukka Toivonen.

“Sieltä luokasta kuuluu ihan mielettömän upeita pohdintoja.”

Hybridi- ja etäpajojen keskiössä on opetussuunnitelmissakin painottuva laaja-alainen oppiminen. Työpajat käsittelevät globaalia vastuuta ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Agenda 2030). Teemojen äärellä harjoitellaan maailmankansalaisuuteen ja kestävään tulevaisuuteen tähtääviä taitoja kuten kriittistä ajattelua, epävarmuuden sietokykyä, neuvottelua ja vaikuttamisen taitoja.

“Oppilaat ja opiskelijat ovat ilahduttavan innokkaasti lähteneet pohtimaan ryhmissä sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyviä eettisiä kysymyksiä”, kertoo yläkoulun ja lukion hybridipajoja kehittänyt Eliisa Savola.

Rauhankoulun työpajat on tarkoitettu peruskoulun 5.-9. luokille ja lukio-opiskelijoille. Alakoulun hybridipajoissa korostuu monipuolisuus, toiminnallisuus ja dynaamisuus: oppilaat työstävät pareittain mm. vaikuttavia riimipareja ja kehittävät muita mukaan innostavia sloganeita.

Yläkoulun työpajoissa tiimeissä toimiminen rohkaisee oman mielipiteen sanoittamiseen ja harjaannuttaa myös näkökulman vaihtamisen taitoa. Nuorten työpajojen äänestysehdotukset ovat tarkoituksellisesti valittu niin, ettei vaihtoehdoissa ole tarjolla yksiselitteisesti oikeita tai vääriä vastauksia. Saman ongelman äärelle palataan monesta eri tulokulmasta.

Lukiopajoissa painottuu systeeminen ajattelu. Kestävän tulevaisuuden luomiseksi tarvitaan sekä sen ymmärtämistä, mistä ongelmat juontavat juurensa ja mitkä rakenteet ylläpitävät eriarvoisuutta, että toimintatapojen ja -mallien kokonaisvaltaista muutosta, jossa sekä kansalaisvaikuttamisen keinoilla että arjen teoilla on painava merkitys.

Opettaja, varaa ryhmällesi globaalikasvatuksen etäpajat!

Rauhankoulun maksuttomat globaalikasvatuksen työpajat ovat nyt varattavissa marras-helmikuuksi! Syksyn ja talven pajat pidetään koronatilanteen vuoksi pääsääntöisesti etäyhteyksin. Pajat tukevat opetussuunnitelmien mukaista globaalikasvatusta sekä laaja-alaista osaamista.

Rauhankoulun työpajat on tarkoitettu peruskoulun 5.-9. luokille ja lukio-opiskelijoille. Ne käsittelevät globaaleja kehityskysymyksiä ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Agenda 2030). Tarinallisuuden ja osallistavien menetelmien avulla oppilaat ja opiskelijat pääsevät harjoittelemaan maailmankansalaisen taitoja, kuten erilaisten näkökulmien ottamista ja vaikuttamisen taitoja.

Työpajan teemat ja työskentelytavat kytkeytyvät luontevasti esimerkiksi äidinkielen ja kirjallisuuden, yhteiskuntaopin, maantiedon, uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetustavoitteisiin ja -sisältöihin.

Etäpajojen toteutus

Talvikaudella marras- helmikuussa pajat pidetään etäyhteyksin. Opettaja ja oppilaat voivat olla luokkatilassa ja Rauhankoulun ohjaajat ovat etäsovellusten välityksellä yhteydessä luokkaan.

Etäpajan kesto on kaksi oppituntia. Vierailu toteutetaan koulun oman etäyhteysalustan välityksellä (Teams/ Meet) ja osallistumisen tukena hyödynnetään yläkoululaisten ja lukioryhmien kanssa Kahoot!- ja Mentimeter-sovelluksia. Paja sisältää ryhmätyöskentelyä, keskusteluja, tarinallisuutta ja tiedollisia osuuksia.

Globaalikasvatuksen työpajojen sisältö

Rauhankoulun pajat räätälöidään kunkin ikäryhmän mukaan.

Lukioryhmien työpajat tukevat LOPS2019 laaja-alaista osaamista, erityisesti eettisyyttä, vuorovaikutusosaamista, yhteiskunnallista osaamista sekä globaaliosaamista.

Peruskoulun 5.-9. luokkien pajat tukevat perusopetuksen opetussuunnitelman (POPS2014) tavoitteita.
Opiskelijat saavat mahdollisuuden tutkia ja harjoitella maailmankansalaisen taitoja ja etiikkaa YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:n mukaisesti.

Rauhankoulu kannustaa osallistujia kriittiseen ajatteluun, erilaisten näkemysten väliseen neuvotteluun sekä luovaan ongelmanratkaisuun. Oppijoita ohjataan vaateteollisuuteen liittyvän esimerkin kautta pohtimaan globaalia keskinäisriippuvuutta, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta.

Työpajan aikana osallistujia ohjataan ymmärtämään, miten omat valinnat ja teot kytkeytyvät globaalin keskinäisriippuvuuden kautta yhteisöjen, yhteiskunnan ja luonnon hyvinvointiin sekä vastuulliseen maailmankansalaisuuteen. Tavoitteena on, että nuoret rohkaistuvat toimimaan eettisesti kestävien ratkaisujen puolesta sekä oman arjen että yhteiskunnan tasolla, sekä saavat mahdollisuuksia ratkaisujen yhdessä ideointiin.

Varaa nyt Rauhankoulua ryhmällesi syystalvelle!

Rauhankoulun varaukset voi tehdä

  • Puhelimitse: 050 597 9629
  • tai sähköpostitse: rauhankoulu@rauhanliitto.fi.

Rauhankoulu on Suomen Rauhanliiton toimintamuoto. Lukuvuonna 2020-21 Rauhankoulun toimintakokonaisuudet toteutetaan ulkoministeriön globaalikasvatustuella. Toiminta on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.