Strategia

Suomen Rauhanliitto – Strategia 2022 – 2026 

 1. Rauha on yhdessä rakentamista 

Rauha on väkivallattomaan yhteistyöhön perustuvaa yhteiskunnallista kehitystä paikallisella,  valtiollisella ja globaalilla tasolla. Mahatma Gandhin sanoin; rauhaan ei ole tietä, rauha on tie. 

Yhteiskunnallisten ongelmien ratkaiseminen valtiollisella tai muilla väestöryhmittäisillä  vastakkainasetteluilla ja sotilaalliseen turvallisuuspolitiikkaan nojautumalla ei takaa rauhaa, vaan  päinvastoin lisää turvattomuutta ja väkivaltaisia konflikteja. Sen sijaan YK:n peruskirjan ja YK:n  kestävän kehityksen periaatteiden ja tavoitteiden (Agenda 2030) toteuttaminen kaikessa  arkisessa toiminnassa edistää globaalia rauhanomaista kehitystä. YK:n toimintaa on  kehitettävä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Kestävä rauhanomainen kehitys voidaan saavuttaa ainoastaan oikeudenmukaisuutta, tasa arvoa, demokratiaa, ja ihmisoikeuksia kunnioittavissa yhteiskunnissa. Edellytyksenä on myös  rauhanomaisten ja väkivallattomien toimintamallien tukeminen ja kehittäminen. 

 1. Rauhanliiton rooli 

Rauhanliitto on poliittisesti ja uskonnollisesti riippumaton ja yhteistyöhakuinen toimija kaikkien  niiden tahojen kanssa, jotka omalla toiminnallaan edistävät kestävää rauhaa. 

Rauhanliitto toimii kestävän rauhan ja inhimillisen turvallisuuden puolesta 

 • nostamalla esille kestävää rauhaa uhkaavat tekijät 
 • tukemalla aseriisuntaa ja asevalvontaa sekä tukemalla näistä vapautuvien resurssien  suuntaamista uudelleen muun muassa ekologisesti kestävämpään tulevaisuuteen tukemalla ja kehittämällä rauhanomaisia ja väkivallattomia kriisien ratkaisutapoja tukemalla kansainvälistä yhteistyötä ja osallistumalla kansainvälisten järjestöjen  toimintaan 
 • toimimalla asiantuntijana rauhan- ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä tekemällä rauhankasvatustyötä sekä 
 • tukemalla multilateraalisten kansainvälisten sopimusten aikaansaamista   

 Rauhanliitto tukee jäsenjärjestöjensä toimintaa 

 • toimimalla jäsenjärjestöjensä tukena, toimintapuitteiden vahvistajana ja  yhteistyöfoorumina 
 • toimimalla linkkinä kansainvälisten toimijoiden ja kampanjoiden sekä Suomen  rauhantoimijoiden välillä sekä 
 • ylläpitämällä ja kehittämällä Rauhanasemaa laajan ja vapaan kansalaistoiminnan keskuksena
 1. Rauhanliiton tavoitteet 2022 – 2026 

3.1.Toiminnalliset tavoitteet 

 Ydintavoitteet: 

 • valmistellaan Suomen rauhanpoliittinen ohjelma, jonka lähtökohta on inhimillinen  turvallisuus 
 • toteutetaan vaikuttavampaa rauhankasvatusta (Rauhankoulu) sekä sen laajempaa  sisällyttämistä peruskoulutukseen ja opettajien koulutukseen yhteistyössä opetusalan toimijoiden kanssa.
 • ajetaan Suomen liittymistä ydinaseet kieltävään sopimukseen 

Tavoitteet, joita toteutetaan yhteistyössä muiden kanssa: 

 • järjestetään tilaisuuksia ja toimintakanavia YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden  (erityisesti tavoite 16) ja erityisesti rauhanomaisten yhteiskuntien kehittämisen  tukemiseksi 
 • tuetaan asekaupan rajoittamista ja valvontaa tuottamalla tietoa asetuotannon  aiheuttamista ongelmista ja olemassa olevien sopimusten rikkomisesta 
 • edistetään tietoa ja vuoropuhelua ilmastoturvallisuudesta välittämällä tietoa  ilmastonmuutoksen aiheuttamista inhimillisistä riskeistä ja yhteydestä  turvallisuuspolitiikkaan ja konfliktien syntymiseen. Luodaan dialogia ympäristö- ja  rauhantoimijoiden välille. 
 • toimitaan, jotta Suomi olisi aloitteellinen rauhanrakentaja ja tekisi ennen kaikkea  siviilikriisinhallintaa. Toimitaan, jotta kriisinhallinnassa nostettaisiin esille erityisesti  kansalaisjärjestöjen ja kolmannen sektorin rooli ja toimijuus. Edistetään kolmannen  sektorin hyödyntämistä kriisin hallinnassa. 
 • tehdään rauhanpoliittisen ohjelman valmistumisen jälkeen vuosittain arvio sekä  Suomen omasta rauhaa edistävästä toiminnasta että yleisen turvallisuuspolitiikan  kehityksestä 

Muut tavoitteet: 

 • pyritään pysyväksi asiantuntijaksi ulko- ja turvallisuuspoliittisiin valmisteluryhmiin järjestetään säännölliset tapaamiset eri ministeriöiden kanssa (ulkoministeriö,  puolustusministeriö, sisäministeriö, oikeusministeriö
 • edistetään rauhanjärjestöjen yhteistyötä Pohjoismaissa ja Itämeren alueen 
 • edistetään EU:n kehitystä rauhanomaisten toimintamallien luomisessa 
 • tehdään yhteistyötä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa rauhankasvatuksen pedagogisessa toiminnassa, rauhantutkimuksen ja rauhanaiheisten opinnäytteiden tekemiseksi. 
 • toteutetaan vuosittain yksi merkittävä kansainvälisen konferenssin, webinaari ja/tai  asiantuntijan Suomen vierailu 
 • osallistutaan kansainvälisiin aseriisuntakampanjoihin

3.2. Organisatoriset tavoitteet 

Rauhanliitto pyrkii toiminnallisten tavoitteidensa toteuttamiseen vahvistamalla  organisatorista kyvykkyyttään seuraavasti: 

 • selkeyttämällä Rauhanliiton roolia (Rauhanaseman kehittäminen, yhteiset kampanjat  ja tilaisuudet, viestintä, asiantuntemuksen välittäminen) jäsenjärjestöjen kanssa  tehtävässä yhteistyössä ja luomalla toimintamalleja, jossa paikallista rauhantyötä ja  nuorten osallistumista rauhantyöhön voidaan tukea ja vahvistaa 
 • järjestämällä jäsenjärjestöjensä kanssa vuotuisia yhteisiä tilaisuuksia laatimalla ohjelma Rauhanliiton taloudellisen aseman vahvistamiseksi (jäsenistön ja  jäsenmaksupohjan vahvistaminen, yhteistyö eri säätiöiden kanssa, valtiontuen  varmistaminen, lahjoitusten ja perintöjen vastaanotto, omien palvelujen myynti) ylläpitämällä ja kehittämällä toimintaansa molemmilla kansalliskielillä 

Tavoitteiden aikataulutus ja konkretisointi tehdään vuotuisissa toimintasuunnitelmissa ja  niiden toteutumista seurataan toimintakertomuksissa.