Principer

Sormet pitelevät vihreäsävyistä rauhanmerkkikorua vaaleaa taustaa vasten

2007 förnyade vi vårt principrogram. För förverkligande av följande principer är regeringarna i central ställning, men det behövs en upplyst medborgaroppinion och aktiva medborgarorganisationer.

  • Alla människors människovärde respekteras. Var och en garanteras friheter och rättigheter i enlighet med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och konventionerna om de mänskliga friheterna och rättigheterna.
  • Det internationella rättssystemet som nämns i FN:s grundfördrag gäller i alla internationella relationer
  • Människors olika målsättningar och konflikter anses höra till det normala livet. Med fred avses samhällens förmåga att lösa meningsmotsättningar internt och externt utan att tillgripa våld.
  • Individens rätt att vägra att döda respekteras överallt som en mänsklig rättighet.
  • Ekonomisk och social jämställdhet inom nationerna och mellan dem främjas. Denna målsättning styr i synnerhet biståndsarbetet och de organisationer som skapar spelregler för världshandeln.
  • Samarbetet mellan staterna bygger på ett erkännande av ett ömsesidigt beroende och jämställdhet. Alla försök att med ekonomiska eller militära maktmedel få övertaget över andra frångås.
  • Det internationella samarbetet för att med fredliga medel lösa lokala konflikter utökas. För det internationella samfundet bör ett larmsystem utvecklas som på förhand varnar för faran att våld kommer att tillgripas.
  • Internationell krishantering skall alltid i första hand förstås som civil krishantering. Regionala organisationers krishanteringsoperationer utförs alltid i samförstånd med FN och bör följa dess grundfördrag och dess normer för de mänskliga rättigheterna.
  • Ett totalt och effektivt förbud mot massförstörelsevapen såsom kärnvapen förverkligas omedelbart.
  • Allmän nedrustning samt ett förbud mot vapenexport främjas på ett effektivt sätt. Resurser som nu är bundna till upprätthållandet av arméer och till upprustning frigörs och kan användas för att förebygga konflikter där våld används, för fredsbevarande verksamhet och för att främja utveckling och mänsklig säkerhet. FN och de regionala organisationer som arbetar i enlighet med dess principer stärks.

Hela principprogrammet som bilaga: