Robotvapen

Robottiasekampanjan kuvituskuva

Robotvapen – eller mördarrobotar – är vapen som helt på egen hand kan söka upp, identifiera och döda sitt mål. Autonoma vapen av det här slaget är inte ännu i bruk, men de utvecklas som bäst i flera olika länder. Ifall man inte snabbt ingriper är risken stor att mördarrobotarna leder till en ny typ av kapprustning.

Autonoma vapen utvecklas redan

Artificiell intelligens (AI) och robotik utvecklas mycket snabbt, och viljan att tillämpa dem också inom vapenindustrin är stor. Helt automatiserade vapensystem finns ännu inte i allmänt bruk, men trenden i riktning mot full autonomi har redan länge varit skönjbar inom vapenindustrin. Många experter och företag har varnat för den konkurrens som finns mellan olika företag när det gäller att utveckla alltmer sofistikerade vapentillämpningar ifråga om AI och robotik.

De nyaste vapensystemen utnyttjar flera olika typer av sensorteknologi och automatik. Det gör att de rör sig, observerar och reagerar alltmer självständigt. Men de är ifråga om de mest centrala funktionerna fortfarande beroende av människans medverkan. Men utan internationell reglering finns det stor risk att man helt förlorar den mänskliga kontrollen.

Ifall man inte uppställer begränsningar för robotvapnen kommer de i stor skala att tas i bruk redan under de närmaste åren. Bland dem som nu utvecklar robotvapen finns åtminstone USA, Storbritannien, Kina, Sydkorea, Israel och Ryssland.

Vad är ett robotvapen?

Ett robotvapen är ett helt autonomt vapensystem. Det kan leta upp, identifiera och döda sitt mål helt på egen hand. Ett långt automatiserat, men ännu inte helt autonomt system behöver ännu människans aktiva deltagande för att kunna döda, medan ett autonomt system dödar utan att be om tillstånd. Det väsentliga är att ett autonomt vapensystem har förmågan att självständigt välja ut och döda sitt mål.

Ett robotvapen kan vara till exempel en pansarvagn, ett jaktflygplan eller ett krigsfartyg, bara det kan välja ut och döda sitt mål helt på egen hand, utan människans aktiva medverkan. Då man talar om robotvapen används också termerna autonoma vapensystem och mördarrobot.

Exempel på helt eller nästan helt autonoma vapensystem som redan är i bruk:

  • Sydkoreanska Samsung SGR-A1 är en fast, stationär robot, som är utrustad med maskingevär och granatkastare. SGR-A1 identifierar en människa bland andra objekt med hjälp av infrarödsensorer och program för mönsterigenkänning. Då den har observerat en människa försöker den identifiera personen med hjälp av röstigenkänning. Ifall systemet inte får ett acceptabelt svar väljer den på egen hand om den alarmerar eller dödar sitt mål. Dylika SGR-A1-robotar är i dag i användning i gränsområdet mellan Syd- och Nordkorea. De fungerar också utan mänsklig kontroll.
  • Israeliska Harpy är en två meter lång robot som är utrustad med en stridsspets på 15 kg. Dess uppgift är att leta efter radarsignaler och utplåna deras källa. Harpy-roboten kan självständigt uppsöka mål i luften under nio timmar. Den identifierar, attackerar och utplånar självständigt radarsändare genom att flyga mot dem och explodera.
  • Amerikanska Sea Hunter är en 40 meter lång självstyrande farkost som utvecklats för att lokalisera ubåtar. Den kan upp till tre månader agera helt utan mänsklig kontakt. De nuvarande modellerna är obestyckade, men målsättningen är att i framtiden förse dem med vapen. Man har emellertid hävdat att användningen av dödligt våld i attacksituationer tillsvidare är förbehållet människor.
  • Franska Neuron är ett tio meter långt obemannat jaktflygplan med stealth- eller smygteknik, som kan flyga självständigt i drygt tre timmar för att rekognosera olika mål och inhämta information. Dess attacksystem och måligenkänningssystem är helt automatiserade och synkroniserade.

Tappajarobotteja vastustavan kampanjan aktiivi on kohottanut käden kohti kameraa. Kämmenessä kampanjan logo.

Varför bör robotvapnen förbjudas?

De autonoma vapensystemen är förknippade med flera problem av juridisk, etisk och säkerhetsnatur. Därför borde de förbjudas nu, så länge de ännu är i utvecklingsstadiet. Här är sju orsaker till att alltfler människor vill förbjuda robotvapnen:

1. Beslut om att döda får inte överlåtas åt en maskin

Att utlokalisera beslut om att döda till en maskin innebär att man överskrider en grundläggande etisk gräns. Ett robotvapen kan varken förstå eller respektera värdet i ett människoliv. Det har ingen erfarenhet av vad det innebär att avsluta ett liv. Beslutet om att döda handlar endast om att slutföra en på förhand programmerad uppgift. Det suddar ut alla de etiska problem som hör ihop med att döda, och avhumaniserar alla de steg som leder fram till det.

2. Teknologin breder ut sig okontrollerat

Helt automatiserade vapensystem är relativt billiga, vilket gör att spridningen av dem exempelvis till olika terroristgrupper är en allvarlig hotbild. Ifall de autonoma vapensystemen inte förbjuds innebär spridningen av teknologin att de i framtiden kommer att användas inte enbart i fjärran länder utan också här – mot oss.

3. Den internationella humanitära rätten

Det är i högsta grad ifrågasatt om de helt autonoma vapensystemen kan skilja åt civila och militära mål, på det sätt som den humanitära rätten förutsätter. Och ju snabbare krigssituationerna förändras desto svårare blir det att fatta beslut.

4. Tröskeln för krig sjunker

Helt autonoma vapensystem skulle sannolikt sänka tröskeln för krig eftersom man inte längre behöver skicka ut soldater av kött och blod. Innebörden i att använda sig av dödligt våld blir mer oklar och krigsföringen känns mindre riskfylld. De som kommer att lida är i första hand de civila som dras in i krigshandlingarna.

5. Vem är ansvarig då en robot gör sig skyldig till ett krigsbrott?

Ingen har ett svar på frågan om vem som i sista hand ansvarar för de handlingar ett robotvapen utför. Är det tillverkaren, produktutvecklaren, krigskommendören eller roboten själv som ansvarar för robotens olagliga handlingar?

6. En ny kapprustning

Genom att utvecklingen av robotvapen är ett nytt delområde inom vapenindustrin finns det stor risk att det uppstår en ny och okontrollerad kapprustning. Det kan i sin tur ge upphov till nya spänningar och försvaga den internationella säkerheten.

7. Det är svårt att förutse en robots agerande i en krigssituation

Användning av robotar kan leda till att krig uppstår av misstag och att konflikter eskalerar på ett okontrollerat sätt. Det är svårt att förutse konsekvenserna av ett möte mellan två autonoma robotar, för att inte tala om flera olika sådana. Självstyrande system är redan definitionsmässigt oberäkneliga. Olika felsituationer i de autonoma vapensystemen och hackerintrång i systemen kan utsätta såväl civila som de trupper som använder vapensystemen för stor fara.

Robottiaseiden vastaisen kampanjan tempaus, etualalla robotti ja takana valkoisiin haalareihin pukeutuneita ihmisiä

Avtal om förbud mot robotvapen

Det är förnuftigt att förbjuda robotvapen eftersom de internationella förbudsavtalen faktiskt fungerar. Avtalen om förbud mot kemiska vapen, klusterbomber och personminor har på ett betydande sätt minskat användningen av dem. Framför allt har det lidande och de olägenheter civila utsatts för på grund av dessa vapen kvantitativt sett minskat.

Man har försökt få till stånd ett avtal som förbjuder autonoma vapensystem inom ramen för det FN-avtal som gäller konventionella vapen, det vill säga CCW. Framstegen har emellertid varit långsamma. Men det finns positiva signaler: hittills har 29 stater har ställt upp bakom kraven på ett förbud mot robotvapen. Dessutom har de afrikanska staterna krävt ett bindande avtal, och FN:s generalsekreterare António Guterres krävt ett avtal om förbud. Också Europaparlamentet har godkänt en deklaration om att igångsätta förhandlingarna i syfte att få till stånd ett förbudsavtal.

Det är nu rätt tidpunkt att ta ställning till robotvapnen, så länge de ännu är under utveckling. Man bör genom ett internationellt avtal, och den nationella lagstiftning som krävs för ändamålet, förbjuda utveckling, produktion och användning av dessa vapen. Det här förutsätter påverkan både på internationell och nationell nivå.

Understöder Finland ett förbud?

Finland har aktivt deltagit i de diskussioner som förts om ett förbud mot autonoma vapensystem, bland annat i samband med CCW:s expertmöten i Genève. Men man har ännu inte (i början av år 2020) understött initiativen till förmån för ett avtal om förbud.

Robotvapnen och strävandena att förbjuda dem finns ändå omnämnda i regeringen Sanna Marins regeringsprogram. Där konstateras följande:

”Finland främjar en global reglering av de autonoma vapensystemen, inom ramen för internationella förhandlingar. Målet är ett förbud mot utveckling och produktion av vapensystem som bygger på artificiell intelligens.”

Enligt en attitydundersökning som gjordes 2019 understödde 60 % av finländarna ett avtal om förbud mot robotvapen. 28 % kunde inte uppge sin åsikt eller ville inte svara, medan 12 % motsatte sig ett avtal. I en enkät som gjordes i 10 europeiska länder understödde 73 % ett avtal om förbud.

Förhindrar ett avtal om förbud all vidare utveckling av artificiell intelligens?

Beslut om att döda får inte överlåtas åt en maskin. Det betyder inte att all utveckling ifråga om robotik och artificiell intelligens borde avslutas. Syftet med ett förbudsavtal är att människan också i fortsättningen bör vara den som fattar beslut om att döda, också i militära sammanhang.

Ett förbud mot autonoma vapensystem är inget hinder för utveckling av andra tillämpningar inom robotik och AI. Avtalet om förbud mot kemiska vapen är ett bra exempel: det visar att det är helt möjligt att framgångsrikt förbjuda användningen av en viss teknologi i krig, men ändå fortsätta med dess civila tillämpningar.

Vissa företag som sysslar med utveckling av AI och robotik har redan avsagt sig utvecklingen av militär teknologi. Bland annat har teknologiföretaget Googles moderbolag Alphabet upphört med utvecklingen av AI för vapenbruk, efter krav från deras egna anställda.

Du kan också bidra till att förbjuda robotvapnen

Vi måste se till att den beslutande makten när det gäller användning av dödligt våld stannar hos människan. Fredsförbundet är medlem i nätverket Campaign to Stop Killer Robots. De övriga finländska medlemmarna De Hundras Kommitté, Fredskämparna, Tekniken i livets tjänst (TEP), och Kvinnor för fred.

Autonomisten asejärjestelmien kieltoa ajavan Campaign to Stop Killer Robots -verkoston logo