Dramaberättelser

Framtidens kunskaper genom drama!

För skolklasser och studerandegrupper ordnas aktivitetsdagar, i vilka global fostran kombineras med dramametoder. Centrala teman är globala utvecklingsfrågor, jämbördighet, de globala målen för hållbar utveckling och att växa upp till globalt ansvarstagande som världsmedborgare.

Fredsskolans aktivitetshelheter stöder de nya läroplanerna och mångsidig kompetens. De fungerar som stöd för fenomenbaserad inlärning och är ämnesöverskridande.

Rauhankoulun piirretyssä kuvituskuvassa kaksi lasta seisoo ja hymyilee katsojaan päin. Oikeanpuoleinen on kohottanut kätensä tervehdykseen.

Dramaberättelser och global fostran

I Fredsskolan används dramaberättelser för att behandla teman inom global fostran. Berättelserna är dramatiserade helheter, ramberättelser, där berättelsen förs framåt genom genom att deltagarna agerar aktivt och dramametoder. I dramaberättelserna får eleverna leva sig in i berättelsens gång och en annan människas ställning. De får också en egen upplevelse av de teman som behandlas.

Alla berättelser syftar till att uppmuntra till aktivt medborgarskap och till att stärka kunskaper som världsmedborgare.

Berättelserna är indelade i två kategorier enligt vilken årskurs som deltar. I varje berättelse ges lärarens synpunkt på hur aktivitetsdagarnas och berättelsernas teman lämpar sig för undervisning.

  • Berättelserna för årskurs 4-6 har som tema de globala målen för hållbar utveckling, samt en livsstil som främjar jämbördighet och globalt ansvarstagande. Genom drama övar deltagarna sig i att leva sig in i någon annans position, inta olika synsätt och lösa problem. Lärarens synpunkt har skrivits av specialläraren Hanna Niittymäki.
  • Berättelserna för högstadie- och gymnasieåldern tar i ett bredare perspektiv upp globala utvecklingsfrågor, mänskliga rättigheter, de globala målen för hållbar utveckling samt ungas möjligheter att påverka och att agera på eget initiativ. Lärarens synpunkt har skrivits av Johanna Laaja, som är lärare i historia och samhällslära.

Fyra utgångspunkter

Fredsskolans arbete med drama beskrivs väl av Owens&Barbers fyra utgångspunkter för att använda drama i undervisningen:

  1. En stark övertygelse av att drama är en lek som tas på allvar, och att leken erbjuder en möjlighet att lära sig i situationen
  2. Upplevelsen av att använda drama
  3. Empiriska bevis över hur drama fungerar (bl.a. dramaberättelser)
  4. Möjlighet att påverka genom dramaprocessen