Läroplan

Fredsskolan ordnar kostnadsfria aktivitetshelheter för skolklasser och studerandegrupper. I de här helheterna kombineras global fostran och dramametoder. Centrala teman är globala utvecklingsfrågor, mänskliga rättigheter, att granska orsaker till konflikter och finna fredliga lösningar, jämbördighet samt att växa till globalt ansvarstagande.

Fredsskolans aktivitetshelheter stöder de nya läroplanerna (GLGU2014, GGL2015) och mångsidig kompetens. De fungerar som ämnesöverskridande metoder. Innehållets tyngdpunkt kan skifta enligt gruppens önskemål.

Lärare och skolor beställer oftast Fredsskolan-dagar inom följande läroämnen: livsåskådning, modersmål, samhällslära, historia, geografi, religion och hälsokunskap.

Fredsskolans verksamhetsmål återfinns i läroplanen för den grundläggande undervisningen och gymnasiet (LP2016).

Grundläggande undervisningen

Värdegrund i den grundläggande undervisningen är

  • Att respektera liv och mänskliga rättigheter
  • Att växa till fred
  • jämbördighetsprincip
  • att respektera välfärd och demokrati
  • aktivt agerande i medborgarsamhället

Ämnesövergripande helheter

Den grundläggande undervisningens ämnesövergripande helheter i enlighet med Fredsskolans läroplan:

  • Kulturell och kommunikativ kompetens  (K2)
  • Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid (K7)

Global fostran hör till skolornas grundläggande uppgifter. Teman från global fostran länkas, utöver breda helheter, till alla läroämnens innehåll. Barn och ungdomar ska erbjudas möjligheten att genom deltagande leva sig in i en annan persons ställning. De ska också utmanas till att i skolvardagen handla för de för de värderingar som global fostran och LP står för.

Handlingsbaserade metoder och arbetssätt inom dramafostran gör att den globala fostrans teman är lätta att närma sig under Fredsskolans aktivitetsdagar.