Fredsskolans ledarutbildning

Rauhankoulun piirretyssä kuvituskuvassa kaksi lasta seisoo ja hymyilee katsojaan päin. Oikeanpuoleinen on kohottanut kätensä tervehdykseen.

Fredsskolans ledarutbildningar ordnas regelbundet i Helsingfors, Åbo och Tammerfors. Svenskspråkig utbildning ordnas åren 2019-2020 i Nyland.

Följande utbildning: 7-8.9.2019 på Fredsstationen i Helsingfors (ansökningstid fram till 26.8, närmare info https://rauhanliitto.fi/sv/rauhankoulu-sv/artikkelit-sv/fredsskolan-soker-nya-ledare).

Som Fredsskolans ledare önskas yrkesverksammaa inom pedagogik och fostran samt studerande som är intresserade av freds- och utvecklingsfrågor och arbetssätt inom drama.

Nätverket av Fredsskolan-ledare är mångprofessionellt med bland annat lärare, dramainstruktörer, samhällspedagoger, barnträdgårdslärare, ungdomsledare samt studerande inom dessa branscher.

Fredsskolans ledare genomgår en tvådelad ledarutbildning. Under den första delen gås grunder inom global fostran igenom och deltagarna bekantar sig med Fredsskolans historia, verksamhet och målsättningar. Därutöver bekantar sig deltagarna med de arbetsmetoder som används inom Fredsskolan; drama- och deltagande metoder.

Med hjälp av dramametoderna behandlas att främja jämlikhet, dialogisk fostran, globala utvecklingsfrågor. Det egna praktiska arbetet inom fostran får nya infallsvinklar. Mellan utbildningens två delar leder de nya ledarna aktivitetsdagar tillsammans med en mer erfaren Fredsskolan-ledare.

Utbildningens andra del strävar efter att stärka ledaridentiteten, fördjupa det pedagogiska kunnandet inom global fostran och att diskutera eventuella utmaningar som uppkommit under i undervisningssituationerna. Under utbildningens gång planerar och utvecklar ledarna i grupp en dramaprocess som lämpar sig för Fredsskolan. På det här sättet utvecklas också verksamhetstens innehåll.

Den andra delen av utbildningen skräddarsys enligt deltagarnas önskemål och enligt den respons som kommit från aktivitetsdagarna.

Är du intresserad av att komma med i verksamheten?

Nya ledare utbildas årligen. Följande gång ordnas ledarutbildningar på svenska och finska i september 2019 i Helsingfors. Info om aktuella utbildningar finns på Aktuellt-sidan (se även på finska).